විශේෂ ඉඩෙහි දැන්වීම් පලකිරීම

 

මෙම විශේෂ කොටසේ දැන්වීම් පලකිරීමේදී රූපමය දැන්වීම්, animated banner ආදී ඕනෑම අයුරකින් දැන්වීම් පලකිරීමට අවස්තාව ඇත. ඒ සඳහා JPEG,PNG,GIF යන ඕනෑම ආකාරයකින් දැන්වීම් භාරදිය හැක.දැන්වීමක ප්‍රමාණය 150 x 150 විය යුතුය. මෙහි දැන්වීම් ඉඩෙහි කිසියම් දැන්වීමක් පල නොවන ඕනෑම අවස්තාවක දැන්වීම් සඳහා අයදුම් කල හැක.

දැන්වීම් සඳහා අයකිරීම්

දින 10 සඳහා    රු.1500

දින 20 සඳහා    රු.2000

දින 30 සඳහා    රු.3000

දැන්වීමක් පල කිරීම සඳහා help@esana.lk හෝ 0785490954  සම්බන්ධ කරගන්න