හලාවතින් වටිනා ඉඩමක්

Looking to sell - Akash Ranasinghe 2 months ago, Chilaw, Puttalam

Address : Mundalama
Land type : Agricultural
Land size : 40 / Acres
Rs. 100,000,000.00 / Total
Description

හලාවතින් පොල් අක්කර 40
සින්නක්කර ඔප්පු
පලදාව ලබන පොල් අක්කර 15ක් පමණ,
පීදෙන වයසේ පොල් අක්කර 17ක්පමණ
පැල පොල් අක්කර 5ක් පමණ හා හිස් ඉඩම අක්කර 2කි.
වගා ලිඳක්, නළ ලිඳක් හා නොසිදෙන පතහක් සහිතයි.
පොල් ගස් සඳහා බට ලයින් යොදා ඇත.
මුරයකට පොල්00 අතර.
ඉඩමේ වටිනාකම රු. මිලියන 100කි. මිල වෙනස් කර ගත හැකිය.


කොටස් ලෙස විකුණනු නොලැබේ.
තැරැව්කරුවන් අනවශ්‍යයි.
Phone 0767676700

Akash Ranasinghe